top menu

Welsh

 

Mae chwech athrawes yn adran Gymraeg Ysgol Cil-y-Coed. Mae disgyblion blwyddyn 7 yn cael 3 gwers Gymraeg y pythefnos a disgyblion blwyddyn 8 a Chyfnod Allweddol 4 (blynyddoedd 9-11) yn cael pedair gwers y pythefnos. Defnyddiwn adnoddau wedi eu cynhyrchu gan athrawon yr adran a’n nod yw gwneud dysgu Cymraeg mor ddiddorol â phosib.

Ers Medi 2008, mae pob disgybl yn dilyn TGAU Cwrs Llawn. Roedd cyflwyno’r Cwrs Llawn i bob disgybl am y tro cyntaf yn 2008 yn gam anferth ymlaen i ni fel adran ac ysgol, ac yn dipyn o fenter. Ers Medi 2017, rydym yn mwynhau heriau’r TGAU newydd ac yn dysgu’r disgyblion mewn grwpiau gallu cymysg, gan fod y cymhwyster yn ddi-haen.

Mae ein myfyrwyr Chweched Dosbarth yn bwysig ac yn cael digon o gyfleoedd i gyfrannu i fywyd allgyrsiol yr ysgol. Mae’r myfyrwyr yn elwa o’r profiad o helpu yn Llangrannog a gyda threfniadau'r Eisteddfod Ysgol. Mae’r disgyblion yn cyrraedd safon uchel iawn ac mae dau cyn-ddisgybl wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd.

Mae canlyniadau academaidd yr adran yn dda iawn ac rydym yn falch iawn o’r ffaith fod bron pob un disgybl yn gadael yr ysgol gyda chymwyster TGAU Cwrs Llawn mewn Cymraeg Ail Iaith. Mae ein dysgyblion Anghenion Addysgol Arbennig ni hefyd yn gadael gyda chymhwyster Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith ac rydym yn falch iawn o’u cyflawniad hwythau.

Mae cyrsiau iaith a thripiau yn rhan hanfodol o'n gwaith yn yr Adran Gymraeg. Rydym yn awyddus i'r plant sylweddoli fod y Gymraeg yn fwy na phwnc ysgol yn unig. Mae blwyddyn 7 wrth eu bodd yn ymweld â Llangrannog am dridiau cyn y Nadolig. Mae'r ymateb yn anhygoel bob blwyddyn! Mae blwyddyn 9 wedi bod yng Nglanllyn hefyd ac rydym yn mynd â blwyddyn 12 a 13 i weld gymaint o ddramâu neu gyflwyniadau theatrig â phosib. Mae myfyrwyr blwyddyn 13 hefyd yn cael cyfle i fynychu Ysgol Haf Prifysgol Abertawe.

Mae Eisteddfod yr ysgol yn ddigwyddiad pwysig iawn yng nghalendr yr adran. Fe'i cynhelir ar Ddydd Gwyl Ddewi ac mae disgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn cymryd rhan - yn ogystal â gwirfoddolwyr o'r Chweched Dosbarth. Mae'r rhan fwyaf o adrannau yn gosod cystadlaethau gwaith cartref a llwyfan ac mae'r plant yn cystadlu mewn pedwar llys - Caradog, Llywelyn, Islwyn a 

Glyndŵr. Mae'r Eisteddfod yn para drwy'r dydd ac yn ddiwrnod cofiadwy- i'r plant a'r athrawon!

Ym mis Tachwedd 2017, sefydlwyd Diwrnod Shwmae fel rhan o’r calendr ysgol, gyda staff a disgyblion yn mwynhau cyfarch ei gilydd yn Gymraeg ac ymweld â’n bwth lluniau cymreig ni.

 

Pan fo'n bosib, rydym yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd hefyd ac rydym yn cydweithio'n glos iawn â threfnydd yr Urdd yng Ngwent. Cawsom ein dewis fel un o 7 ysgol i elwa o gynllun Cymraeg Bob Dydd Llywodraeth Cymru yn 2013 ac rydym wedi bod yn rhan o’r prosiect ers hynny. Mae’r arian ychwanegol yn ein galluogi i drefnu gweithgareddau fel ymweliad gan y rapiwr Ed Holden; trip i Fae Caerdydd i gwrdd â’r DJ, Huw Stevens; taith, sgwrs a pherfformiad yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd.

Rydym hefyd yn cydweithio â Swyddogion y Gymraeg Mewn Addysg, sy’n rhan o Wasanaeth Cyflawniad Addysg De Ddwyrain Cymru, gan fynychu nifer o'r cyrsiau a'r gweithgorau a drefnir. Rydym yn rhan o'r Cynllun Pontio sirol, er enghraifft, ac wedi addasu ein cynlluniau gwaith er mwyn adeiladu ar waith da yr ysgolion cynradd a chodi cyrhaeddiad ein disgyblion. Ers Medi 2016, rydym hefyd wedi bod yn un o Ysgolion Rhwydwaith Dysgu Cymraeg Ail Iaith, gan gyd-arwain cefnogaeth ysgol i ysgol ar draws y rhanbarth.

Mae’r ysgol yn awyddus i gefnogi a datblygu dwyieithrwydd, yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae polisi a chynllun datblygu yn eu lle ac mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant mewn Cymraeg achlysurol.

Er ein bod yn agos iawn at y ffin, mae'r adran Gymraeg yn Ysgol Cil-y-Coed yn llawn bwrlwm a phrysurdeb. Yn wir, fe nodwyd Cymraeg fel un o gryfderau’r ysgol yn arolwg Estyn fis Tachwedd 2013 a chawn ein gwahodd, yn aml, i fod yn rhan o fentrau rhanbarthol a chenedlaethol.

 

There are six teachers in the Welsh department in Caldicot School. Year 7 have 3 Welsh lessons a fortnight; Year 8 and Key Stage 4 (Years 9-11) have four lessons a fortnight. We use resources created by members of the department to teach our pupils and to make learning Welsh as dynamic as possible.

Since September 2008, every pupil in our KS4 mainstream classes has been following the GCSE Full Course. Introducing the GCSE Full Course to all of our pupils in 2008 was a huge step forward for us as a department and a school. Since September 2017, we are enjoying the challenges of teaching the new GCSE course and teach the pupils in mixed ability groups, as the qualification is non-tiered.

Our Sixth Form students are very important to us and have many opportunities to participate in the extracurricular life of the school. The students benefit from helping in Llangrannog and with the organisation of the School Eisteddfod. Two of our former pupils have won the Welsh Learner Medal in the national Urdd Eisteddfod – a testament to the high standards they achieve.

The academic results of the department are very good and we’re very proud of the fact that nearly every pupil leaves the school with a GCSE Full Course qualification in Welsh Second Language. Our Special Educational Needs pupils also leave with a Entry Pathways qualification in Welsh Second Language and we’re just as proud of their achievement.

Language courses and visits are a vital part of our work in the Welsh department. We’re keen to show our pupils that Welsh is more than a school subject. Year 7 love visiting Llangrannog for three days before Christmas. The response is always amazing! Year 9 have also been to Glanllyn and we take Year 12 and Year 13 to see as many plays as possible. Our Year 13 students also have the opportunity to attend Swansea University Summer School.

The School Eisteddfod is an important event in the school’s calendar. It’s held on St. David’s Day and year 7 and year 8 pupils take part – and Sixth Form volunteers. Most departments set homework and/or stage competitions and the pupils compete in four houses – Caradog, Llywelyn, Islwyn and 

Glyndŵr. The Eisteddfod lasts all day and is a memorable day – for pupils and teachers alike!

In October 2017, Diwrnod Shwmae Day was established as part of the school calendar, with both staff and pupils enjoying greeting each other in Welsh and visiting our Welsh photo booths.

When possible, we also compete in the Urdd Eisteddfod and work closely with the Urdd organiser in Gwent. In 2013, we were selected as one of 7 schools in Wales to benefit from the Welsh Government’s Cymraeg Bob Dydd initiative and we have been a Cymraeg Bob Dydd school since. The funding allows us to organise activities such as a session with the rapper Ed Holden; a trip to Cardiff Bay to meet the DJ, Huw Stevens; a tour, chat and performance in Clwb Ifor Bach, Cardiff.

 

We also work alongside the Welsh in Education Officers, who are part of the Educational Achievement Service for South East Wales, and attend courses, working parties and meetings. We are part of a bridging project, for example, and have adapted our schemes of work in order to build on the good work of our primary schools and to raise the achievement of our pupils. Since September 2016, we have been a Learning Network School for Welsh Second Language and have been co-leading the school to school support across the region.

The school is keen to support and develop bilingualism, in line with the Welsh Government’s targets. We have a policy and development plan in place and every member of staff has been trained in use of incidental Welsh.

Although we’re very close to the border, the Welsh department in Caldicot School is thriving. Welsh was noted as one of the strengths of the school in the Estyn inspection in November 2013 and we are regularly invited to be part of regional and national initiatives.

 

 

School News


HT Appointment

Many of you may be aware that members of the Governing Body have spent the last two days undertaking a very thorough recruitment exercise for a new Headteacher for Caldicot […]Proposed closure of Mounton House Special School

Dear Consultee, Monmouthshire County Council’s cabinet agreed on the 6th March 2019 to commence statutory consultation on the proposed closure of Mounton House Special School with effect from 31st December […]Operation Compass

Dear Parent/Carer Re:  Operation Encompass We have been provided with the opportunity to participate in a project, Operation Encompass that will run jointly between schools and Gwent Police. The vision […]